Суббота, 24.08.2019, 01:01
Вітаю Вас, Гость

Додаток 5 до рішення XXVIII сесії міської ради

VII скликання 11.10.2018 р.№ 1289

СТАТУТ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 8 «ДЗВІНОЧОК» ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ужгород - 2018

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заклад дошкільної освіти № 8 «Дзвіночок» Ужгородської міської ради Закарпатської області (далі - заклад дошкільної освіти) знаходиться у. комунальній власності. 1.2. Повне найменування - заклад дошкільної освіти № 8 «Дзвіночок» загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. Скорочене найменування - ЗДО № 8 «Дзвіночок». 1.3. Тип закладу - заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком від одного до шести (семи) років. 1.4. Юридична адреса закладу дошкільної освіти: 88015, Україна, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Михайла Грушевського, будинок 29а. 1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом управління. 1.6. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (далі - Положення), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом. 1.7. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства. 1.8. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах, компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом. 1.9. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку. 1.10. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: • збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; • формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. 1.11. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»; • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу; • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально- технічної бази. 1.12. Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти і юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними. її.

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1. Комплектування груп закладу дошкільної освіти провадиться у межах ліцензованого обсягу. 2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові). 2.3. У закладі дошкільної освіти функціонують групи загального розвитку. 2.4. Заклад дошкільної освіти має групи з денним режимом перебування дітей. 2.5. До закладу приймаються діти віком від 2 до 6 років. 2.6. Наповнюваність груп дітьми становить: • група раннього віку - (2-3 роки) до 15 дітей; • група дошкільного віку - (3-6 років) до 20 дітей; • група угорськомовна різновікова - до 20 дітей. 2.7. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється директором закладу. Зарахування дитини у заклад дошкільної освіти здійснюється за умови наявності можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі: - заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють; - довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може відвідувати заклад освіти; - свідоцтва про народження дитини; - документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі наявності). 2.8. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів). 2.9. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватися: • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу; • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-ох місяців. 2.10. Батькам повідомляють про відрахування дитини із закладу дошкільної освіти не менш як за 10 календарних днів. З забезпечення цілісного розвитку, оволодіння рідною мовою; • організація взаємодії з родиною, формування педагогічної культури та взаєморозуміння батьків і дітей.

4.8. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, .які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

 ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ *

5.1. У закладі дошкільної освіти встановлено чотириразове харчування. 5.2. Контроль за організацією та якістю харчування, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання та дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника закладу дошкільної освіти. 5.3. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти визначається Кабінетом Міністрів України. 5.4. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 5.5. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти. За' харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, плата не справляється. 5.6. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти.

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

6.1. Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти забезпечується медичним персоналом закладу або відповідних закладів охорони здоров'я на безоплатній основі. 6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг; • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді; • інші права, що не суперечать законодавству України. 7.4. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: • своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі дошкільної освіти у встановленому порядку; • своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності або хвороби дитини; • слідкувати за станом здоров’я дитини. 7.5. На посаду педагогічного працівника приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку. 7.7. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: державні нагороди України, грошові премії, грамоти, значки. 7.8. Педагогічні працівники мають право: • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми; • брати участь у роботі органів самоврядування закладу; • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо; • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу; • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу; • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України. 7.9. Педагогічні працівники зобов’язані: • виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору; • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків; ® забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства; • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури; тому числі проведення, обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування. 6.3. До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать: - моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; - організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; - здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження; - медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; - проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу. 6.4. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально- профілактичних заходів.

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є: діти дошкільного віку, керівник, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти. 7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти: • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання; ® захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності; • здоровий спосіб життя. 7.3. Права батьків або осіб, які їх замінюють: • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу; • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей; • брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу; • виконувати накази та розпорядження керівника; • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 7.10. Педагогічні працівники приймаються на роботу до закладу дошкільної освіти та звільняються керівником закладу. 7.11. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством. 7.12. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». 7.13. Працівники закладу дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 7.14. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України. 7.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VIII. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та управлінням освіти Ужгородської міської ради. 8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 8.3. Керівник закладу дошкільної освіти: • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; • здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти; • виконувати накази та розпорядження керівника; • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 7.10. Педагогічні працівники приймаються на роботу до закладу дошкільної освіти та звільняються керівником закладу. 7.11. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством. 7.12. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». 7.13. Працівники закладу дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 7.14. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України. 7.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства. VIII. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 8.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та управлінням освіти Ужгородської міської ради. 8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства. На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 8.3. Керівник закладу дошкільної освіти: • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; • здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти; • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами; • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу дошкільної освіти, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу; • приймає на роботу і звільняє з роботи працівників закладу дошкільної освіти; • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання; • затверджує штатний розклад за погодженням із управлінням освіти Ужгородської міської ради; • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; • затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом; • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів . розвитку, виховання і навчання дітей, їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам; • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють; • щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово- господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють • має інші права та.обов’язки, передбачені чинним законодавством. 8.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти - педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є керівник (директор) закладу дошкільної освіти. 8.5. Педагогічна рада закладу дошкільної освіти: • розглядає питання освітнього процесу у закладі та приймає відповідні рішення; • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень 9 визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Примірним переліком ігрового та навчально- дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти. 9.3. Майно закладу дошкільної освіти є комунальною власністю і належить йому на праві оперативного управління

. X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1. Заклад дошкільної освіти є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих закладом доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб. 10.2 Доходи (прибутки) закладу дошкільної освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації цілей (завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 10.3. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється на основі його кошторису і власного Статуту відповідно до чинного законодавства України. 10.4. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти: • місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної освіти для забезпечення освіти в обсязі Державних стандартів; • батьків або осіб, які їх замінюють; • добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб; • інші надходження, не заборонені законодавством У країни. 10.5. Заклад дошкільної освіти у встановленому чинним законодавством порядку має право: • придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно; • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством. 10.6. Звітність про діяльність закладу дошкільної освіти встановлюється відповідно до законодавства України. 10.7. Для здійснення статутних повноважень заклад дошкільної освіти може використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, організацій, добродійних фондів, асоціацій, профспілок тощо. 10.8. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у закладі дошкільної освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні заклади. Бухгалтерський облік здійснюється самостійно закладом дошкільної освіти. і

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

11.1. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». 11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 11.3. Контроль за дотриманням закладом освіти державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти Ужгородської міської ради. 11.4. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з освітнім процесом, встановлюється Ужгородською міською радою відповідно до чинного законодавства України. 11.5. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників. 11.6. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім випадків, встановлених законодавством.

XII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

12.1. Ліквідація або реорганізація закладу дошкільної освіти здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду. 12.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником або уповноваженим ним органом, а у випадку ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 12.3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом дошкільної освіти. 12.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і подає його засновнику. 12.5. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу дошкільної  освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 12.6. У разі припинення закладу дошкільної освіти його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.